• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. JEOTERMAL KAYNAKLI
BELEDİYELER BİRLİĞİ

Afyonkarahisar İli Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat İhalesi

16.05.2017

16.05.2017 tarihli 30068 sayılı Resmi Gazete' de Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar İlinde jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahalarının ilanı duyuruldu.

Duyurulan ilan ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

16 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı: 30068

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 7 (Yedi) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 340,61 hektar alana sahip, K25-a3, K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 310 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

305000

305000

304500

301000

301000

304509

Yukarı (X)

4295837

4295666

4296000

4296000

4297367

4296025

Poligon:2

  

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

305350

305517

306947

306420

306398

306000

Yukarı (X)

4295433

4295639

4295093

4294262

4294417

4294289

  

7. Nokta

8. Nokta

 

Sağa (Y)

306000

305000

 

Yukarı (X)

4295000

4295666

 

2 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 100 hektar alana sahip, L24-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 335 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

  

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

262000

262000

261000

261000

Yukarı (X)

4260000

4259000

4259000

4260000

 

3 - Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, 3599,85 hektar alana sahip, K25-a1, K25-a2, K25-a3paftalarında aşağıda koordinatları verilen 336 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

  

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

297381

297318

301141

303548

299000

299000

Yukarı (X)

4309638

4311511

4313194

4308000

4308000

4304986

  

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

 

Sağa (Y)

298645

296307

293450

 

Yukarı (X)

4304769

4306327

4309526

 

4 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 3067,59 hektar alana sahip, L24-a2, L24-a3, L24-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 343 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

  

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

254000

254000

257000

257000

248765

248765

Yukarı (X)

4253990

4251300

4251208

4248000

4248000

4250000

5 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Akçin Mahallesi ve Sülümenli Kasabası, 2147,47 hektar alana sahip, K25-a4, K25-d1, K25-d2paftalarında aşağıda koordinatları verilen 362 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

  

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

297670

294000

293500

290000

293000

297532

Yukarı (X)

4287000

4287000

4290000

4292000

4293700

4288500

6 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, İğdeli Köyü, 2571,06 hektar alana sahip, K24-a3, K24-b4paftalarında aşağıda koordinatları verilen 262 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

  

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

258390

258354

259276

262146

263775

264989

Yukarı (X)

4300625

4300616

4303835

4303216

4303860

4302490

  

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

 

Sağa (Y)

269000

269000

264000

264000

258348

 

Yukarı (X)

4302790

4300263

4300043

4302000

4300353

 

Poligon:2

  

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

270000

270000

269276

Yukarı (X)

4300999

4300307

4300275

Poligon:3

  

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

271000

271000

270001

Yukarı (X)

4302000

4301000

4301000

7 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Arızlar Köyü, 2195,95 hektar alana sahip, K24-d3, K24-d4, L24-a1paftalarında aşağıda koordinatları verilen 264 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

  

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

250000

245000

245000

254093

254121

245615

Yukarı (X)

4273000

4272000

4268000

4273100

4273090

4267745

  

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

 

Sağa (Y)

245978

244255

243230

247090

252033

 

Yukarı (X)

4266889

4266986

4269200

4275525

4273813

 

Poligon:2

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

247342

246083

245467

247147

Yukarı (X)

4263670

4263041

4264369

4264130

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

 S.NO

İLÇE

KÖYÜ / KASABASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

--

340,61

35.000,00

1.050,00

31/05/2017

11:00

2

SANDIKLI

--

100

35.000,00

1.050,00

31/05/2017

11:00

3

İSCEHİSAR

--

3599,85

85.000,00

2.550,00

31/05/2017

11:00

4

SANDIKLI

--

3067,59

75.000,00

2.250,00

31/05/2017

11:00

5

MERKEZ

AKÇİN-SÜLÜMENLİ

2148,47

55.000,00

1.650,00

31/05/2017

11:00

6

SİNANPAŞA

İĞDELİ

2571,06

65.000,00

1.950,00

31/05/2017

11:00

7

SANDIKLI

ARIZLAR

2195,95

55.000,00

1.650,00

31/05/2017

11:00

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati: 31/05/2017 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

4462/1-1