• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. JEOTERMAL KAYNAKLI
BELEDİYELER BİRLİĞİ

Erzincan İli Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat İhalesi

06.07.2017 tarihli 30116 sayılı Resmi Gazete' de Erzincan İl Özel İdaresi tarafından Erzincan İlinde 2 farklı bölgede jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahalarının ilanı duyuruldu.

Duyurulan ilan ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

6 Temmuz 2017  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı: 30116

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 
 

2 ADET JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU / JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine istinaden, aşağıda İlçesi, mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri belirtilen 2 adet (Jeotermal kaynak/Doğal Mineralli Su / Jeotermal Kökenli Gaz) 3 (üç) yıllığına İşletme Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 26.07.2017 Çarşamba günü saat 10.30 ve 10.35 de yapılacaktır.

3 - İhale ile İşletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıda sunulmuştur.

4 - İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a - Gerçek Kişiler;

1 - T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname

5 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 - Geçici teminat mektubu ya da geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.

7 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname

8 - İstekliler, istenen belgeleri ihale günü saatine kadar, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

9 - İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlan olunur.

 

Sıra No

İli

İlçesi

Köyü

Alan ve Pafta No

Cinsi

Muhammen Bedel

3 Yıllık/TL

Geçici Teminat Miktarı/TL

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Erzincan

Merkez

-

2.234,90 Hektar

İ43a4-İ43d1

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/ Jeotermal Kökenli Gaz

44.050,00

1.321,50

26.07.2017

10,30

2

Erzincan

Merkez

Yanlızbağ Beldesi

495,54 Hektar

İ42b3-İ42b4

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/

Jeotermal Kökenli Gaz

9.767,10

293,00

26.07.2017

10,35

 

 

 

1. ARAMA RUHSAT SAHASI KOORDİNATLARI:

 

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y (SAĞA)

0546465

0550000

0550000

0552000

0552907

0553000

0544000

0544000

X (YUKARI)

4396277

4396277

4396000

4396000

4396906

4394000

4394000

4398165

 

2. ARAMA RUHSAT SAHASI KOORDİNATLARI:

 

DÜZLEM

1 NOKTA

2 NOKTA

3 NOKTA

4 NOKTA

5 NOKTA

6 NOKTA

7 NOKTA

Y (SAĞA)

0532126

0533431

0534269

0535277

0534999

0534590

0533651

X (YUKARI)

4407062

4407080

4406477

4405507

4404793

4404632

4404849

 

DÜZLEM

8 NOKTA

9 NOKTA

10 NOKTA

11 NOKTA

12 NOKTA

13 NOKTA

Y (SAĞA)

0532980

0532592

0532355

0532129

0531970

0532046

X (YUKARI)

4405363

4405622

4405833

4405988

4406103

4406604

 

 

5959/1-1