• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. JEOTERMAL KAYNAKLI
BELEDİYELER BİRLİĞİ

Düzce İli Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat İhalesi

07.07.2017 tarihinde Düzce İl Özel İdaresi tarafından Düzce İlinde 1 adet jeotermal kaynak ve 4 adet doğal mineralli su arama ruhsat sahalarının ilanı duyuruldu.

Duyurulan ilan ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1 ADET JEOTERMAL KAYNAK VE 4 ADET DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Düzce İl Encümeni Başkanlığından:

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz hudutlarındaki hükümden düşmüş Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama ruhsatlı sahaların, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17nci maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri aşağıda belirtilen tarih ve saatte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale Konusu İşler:

Ruhsat

No

İl, İlçe, Mevkii

Cinsi

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

(TL)

İhale Tarihi ve Saati

ER:

3278691

Düzceİli,Gölyaka İlçesi,İçmeler Köyü

Jeotermal Kaynak

100.000,00

 

 

3.000,00

03/08/2017

11:00

ER:

3279299

3300280

Düzceİli,Çilimli

İlçesi,Bıçkıbaşı

Köyü

Doğal

Mineralli

Su

44.082,50

 

1.323,00

03/08/2017

11:00

ER:

3282431

Düzceİli,Merkez

İlçesi,Kabalak

Köyü

Doğal

Mineralli

Su

36.652,00

 

1.100,00

03/08/2017

11:00

ER:

3299889

Düzceİli,Kaynaşlı

İlçesi,Dipsizgöl

Köyü

Doğal

Mineralli

Su

36.652,00

1.100,00

03/08/2017

11:00

ER:

3328499

Düzceİli,Kaynaşlı

İlçesi

 

Doğal Mineralli Su

46.834,20

1.406,00

03/08/2017

11:00

 

 

İsteklilerin İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin:

a– Gerçek Kişiler;

1-   Nüfus cüzdan sureti

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3-   Noterden onaylı imza beyannamesi,

4-   Vekalete nihaleye katıl mahalinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli imza beyannamesi,

5-   Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),

6-   İhale dokümanının alındığına dair 250,00-TL’lik banka dekondu,

7-   Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekondu.

 

b-  Tüzel Kişiler;

1-  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

2-  Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,

3-  Vergi Levhası (onaylı),

4-  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,

5-  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter onaylı vekaletnamesiilenoter onaylıimzabeyannamesi,

6-   Ortak girişim olarak gireceklerin noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7-  İhale dokümanının alındığına dair 250.00-TL’lik banka dekontu,

8-  Tebligat için ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10:45’e kadar dilekçe ile birlikte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

 

İlan olunur.