• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. JEOTERMAL KAYNAKLI
BELEDİYELER BİRLİĞİ

Çankırı İl Özel İdaresi Jeotermal Kaynak Arama İhalesi

08.12.2017 tarihli 30264 sayılı Resmi Gazete' Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 8 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhalesi duyuruldu.

Duyurulan ilan ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

8 Aralık 2017

Cuma

Resmî Gazete

Sayı: 30264

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

 

Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 8 adet jeotermal kaynak arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Çankırı İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 100,00-TL'lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 100,00-TL'lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 11:00'e kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 11:00'e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. (İstenen belgeler 2017 yılı içerisinde alınmış olmalıdır.

İlan olunur.