• DİL SEÇİMİ
 • TR
 • EN
 • ARAMA

T.C. JEOTERMAL KAYNAKLI
BELEDİYELER BİRLİĞİ

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Saha İhalesi

30.01.2018 tarihinde Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Jeotermal Kaynak Arama İhalesi Duyuruldu.

Duyurulan ilan ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

DENİZLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz sınırlarında yer alan ve aşağıda ili, ilçesi, Mahallesi, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale tarih ve saati belirtilen 5 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 1 adet jeotermal işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkra (c) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

 İhaleye katılmaya ilişkin hususlar;

 1. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Topraklık Mah. İzmir Bulvarı Otogar Yanı (DESKİ Binası) No:41/A Kat:5 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
 2. İsteklilerin istenen belgeleri 05/02/2018 tarihi saat 13:30’a kadar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir, ihaleye katılacak olan isteklilerin ise şartname ve eklerini 250,00.-TL karşılığında satın almaları zorunludur.
 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, (Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank Denizli Şubesi TR51 0001 5001 5800 7305 4376 24 Nolu hesabına)
 6. İhale dokümanının alındığına dair 250,00.-TL’lik banka makbuzu,
 7. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

Gerçek kişiler için;

 • T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti
 • Noterden onaylı imza sirküleri
 • Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,
 • Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

Tüzel kişiler için,

 • Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri,
 • Bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge,
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge,
 • Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir.
 • Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.